รายชื่อที่จัดส่งซองปืน 2019

รายชื่อลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนที่ร้านค่ะ  

รายชื่อที่จัดส่งล่าสุด อยู่ด้านล่างสุดค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   12/01/2019
ร.ต.สนั่น       ED670863698TH
คุณวิทยา      ED670863707TH
คุณชูชาติ      ED670863715TH
คุณอธิราช     ED670863724TH
คุณจาตุรันต์   ED670863738TH
คุณคณพศ     ED670863755TH
คุณสมหมาย   ED670863769TH
น.ต.นราฤทธิ์   RATN000353080 KERRY
คุณจำนง        RATN000353081 KERRY
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   02/02/2019
ส.ต.ต.สรายุทธ      RATN000387600 KERRY
คุณชิติ                 RATN000387601 KERRY
ด.ต.อภินันทร์        RATN000387602 KERRY
พ.จ.อ.วิทยารัฐ      RATN000387603 KERRY
คุณอรุณพงษ์        RATN000387604 KERRY
พ.ต.ท.อาทิตย์      RATN000387605 KERRY
คุณปุริม               RATN000387606 KERRY
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   12/02/2019
คุณอัฐวิทย์                 RATN000398414 KERRY
คุณชาติชาย               RATN000398416 KERRY
ส.ต.ต.สรายุทธ           RATN000398417 KERRY
คุณพิเชษฐ                RATN000398419 KERRY
คุณสมเกียรติ             RATN000398420 KERRY
คุณสุภา                    RATN000398422 KERRY
คุณมาลัยวดี               ED703537251TH
คุณชนินทร์                ED703537265TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   25/02/2019
คุณณรงค์                    ED718475434TH
ส.ต.ต.กิติภูมิ               ED718475448TH
พ.ต.ท.เศรษฐศักดิ์        ED718475451TH
ร้านพงศ์ศิริการเกษตร    ED718475465TH
พ.ต.ท.หญิงจันทนา      ED718475479TH
คุณสมบัติ                   ED718475482TH
คุณมงคล                   ED718475496TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   03/03/2019
คุณภาณุมาศ                 ED718725242TH
คุณวรพงศ์                    ED718725256TH
คุณชนินทร์                   ED718725260TH
คุณสุรศักดิ์                   ED718725273TH
คุณชญานุช                  ED718725287TH
คุณจักรกฤช                 ED718725295TH
คุณสุวรรณ                   ED718725300TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   11/03/2019 
คุณภูริ                    RATN000426476 KERRY 
คุณเกรียงไกร       RATN000426480 KERRY 
คุณชุตินธร            RATN000426486 KERRY 
คุณวินิต                 RATN000426492 KERRY 
คุณศรศิลป์            ED734737505TH
คุณสยาม               ED734737519TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   23/03/2019 
คุณเสาวลักษณ์        RATN000438989 KERRY 
คุณชวลิต                RATN000438990 KERRY 
คุณนราวัตร์              RATN000438991 KERRY 
คุณมานพ                RATN000438992 KERRY 
คุณชุมพล                RATN000438993 KERRY 
ด.ต.เดชา                RATN000438994 KERRY 
คุณสุรชัย                 ED749651403TH
คุณวรวิทย์               ED749651417TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   10/04/2019
คุณจักรกฤษ          EW449824304TH
คุณราเชนทร์          EW449824318TH
คุณมงคล              EW449824321TH
คุณสุวรรณ             EW449824335TH
คุณสุทธิพันธิ์          EW449824366TH
คุณวัชรินทร์           EW449824370TH
คุณอาวุธ               EW449824383TH
ร.อ.ดลภพ             EW449824397TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   11/04/2019
คุณณฐนน          ED767175793TH
คุณอิทธิพล        ED767175802TH
คุณเพียรวิทย์      ED767175816TH
คุณขนิษฐา        ED767175820TH
คุณเกษร           ED767175833TH
คุณดำรง           ED767175847TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   07/05/2019
คุณชินวุฒิ          EW449609892TH
คุณอัครวัฒน์       EW449609901TH
คุณทวีศักดิ์         EW449609915TH
คุณพงศ์ภพ         EW449609929TH
คุณร่มเกล้า         EW449609932TH
คุณโชตสุรัตน์      EW449609946TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   27/05/2019
คุณวิเศษ          ED806024497TH
คุณญาณพล     ED806024506TH
สรายุทธ          ED806024510TH
คุณพูนผล        ED806024523TH
คุณสมพงศ์      ED806024537TH
คุณธนิต          ED806024545TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   31/05/2019
คุณณัฐวุฒิ          ED814290021TH
คุณจิระพจน์        ED814290035TH
คุณทวีศักดิ์         ED814290049TH
คุณสกล             ED814290052TH
คุณวันชัย           ED814290066TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   14/06/2019
คุณวิไลลักษณ์         ED894047669TH
คุณชัยรัตน์              ED894047672TH
คุณประยุทธ            ED894047686TH
คุณสมหมาย           ED894047690TH
คุณสมชื่น              ED911405655TH
คุณอัคร                ED911405669TH
คุณชุมพล             BBUA001438781
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   01/07/2019
คุณชัยณรงค์        ED963681962TH
น.อ.เรวัต            ED963681976TH
ด.ต.อาคม          ED963681980TH
คุณมนัส             ED963681993TH
คุณวสันต์           ED963682013TH
คุณชัยรัตน์         ED828056094TH
คุณอนุชาติ        BBUA001449908 KERRY
คุณอริษฎ์          BBUA001449910 KERRY
คุณวิษณุ           RATN000515768 KERRY
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   09/07/2019
ร.ต.ท.ธนาวิทย์     EI013039773TH
คุณนเรศ             EI013039787TH
คุณวัชรพงษ์        EI013039795TH
คุณชินดนัย         EI013039800TH
คุณไพบูลย์         EI013039813TH
คุณนิวัตร            EI013039827TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   18/07/2019
คุณพนัส           EI031943614TH
คุณอริษฎ์         EI031943628TH
คุณสุทิน          EI031943631TH
คุณสุเทพ         EI031943645TH
คุณอมร           EI0319436476TH
คุณผึ้ง            EI0319436480TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   31/07/2019
คุณทศพล           EI042332560TH
ส.ต.อ.ศรัณยู       EI042332573TH
คุณธนกฤต          EI042332587TH
คุณมนตรี            EI042332595TH
ร.อ.พงษ์ศักดิ์       EI042332600TH
สนง.อัฐวิทย์        EI042332613TH
คุณนรินทร์          EI042332627TH
คุณจักรกฤษ        EI042332635TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   06/08/2019
จ.อ.ภาณุพงษ์        EI098360028TH
คุณอุกฤษฏ์           EI098360031TH
คุณชิษณุพงศ์        EI098360045TH
คุณอานนท์           EI098360059TH
คุณวุฒิชัย            EI098360062TH
คุณยิ่งยศ             EI098360076TH
คุณเอกรินทร์        EI098360080TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   17/08/2019
คุณวุฒิชัย        EI042367039TH
คุณจุฑามาศ     EI042367042TH
คุณสุระชาติ      EI042367056TH
คุณวริศ            EI042367060TH
คุณราเชนทร์     EI042367073TH
คุณสัมฤทธิ์       EI042367087TH
คุณดิลก           EI042367095TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   26/08/2019
คุณสัมฤทธิ์     EI137087881TH
คุณศุภชัย       EI137087895TH
คุณปัญญา      EI137087904TH
คุณสาคร        EI137087918TH
คุณบุญมา       EI137087921TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   05/09/2019
คุณชุมพล        EI196845260TH
คุณธนัสดา        EI196845273TH
คุณตฤณสิษฐ์    EI196845287TH
คุณวราวุธ        EI196845295TH
คุณชูชาติ        EI196845300TH
คุณสมยศ        EI196845313TH
คุณอริษฎ์        EI196845327TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ   20/09/2019
คุณพงษ์ศักดิ์       EI230663525TH
คุณธีรภัทร์          EI230663539TH
คุณนิคม             EI230663542TH
ส.อ.ประมวล       EI230663556TH
คุณสุรพัฒน์        EI230663560TH
คุณสมยศ           EI230663573TH
คุณณรงค์           EI230663587TH
คุณสุเทพ           EI230663595TH
คุณนพปฎล        EI196698495TH
พ.ต.ท.สมชัย      EI169638957TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

เช็คเลขพัสดุตาม link ด้านล่างได้เลยค่ะ
http://track.thailandpost.co.th

https://th.kerryexpress.com/th/track/

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555  เป็นต้นไปจะส่งสินค้าอาทิตย์ละ 1-2  ครั้งค่ะ 
***รหัสซองปืนทุกแบบของที่ร้าน  ทางช่างได้ทำการออกแบบมาอย่างดีให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ซึ่งถือเป็นแบบมาตราฐานของทางร้าน  ถ้าลูกค้าสั่งซื้อซองปืนและมีการเปลี่ยนแปลงแบบซองปืนจุดใดจุดหนึ่ง  ทางร้านจะไม่รับคืนสินค้าทุกกรณีค่ะ*** 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.