รายชื่อจัดส่งซองปืน 2021

รายชื่อลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนที่ร้านค่ะ  

รายชื่อที่จัดส่งล่าสุด อยู่ด้านล่างสุดค่ะ


ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    06/01/2021
คุณศรศิลป์       ED577428443TH
ส.ต.ท.เจษฎา   ED577428457TH
คุณกฤษกร       ED577428465TH
คุณกฤช           ED577428474TH
คุณนิรูต            ED577428488TH
คุณไกรศร       ED577428491TH
คุณสรภพ        ED557713617TH
คุณชาญวิทย์   ED557713625TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    14/01/2021
ร.ต.อ.สุรพล       ED557742281TH
คุณชรินทร์         ED557742295TH
คุณธนชล           ED557742304TH
คุณเอกลักษณ์   ED557742318TH
คุณนนท์ธวัช      ED557742321TH
คุณเอก                 ED557742335TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    15/01/2021
คุณสุทธิพร          ED557743565TH
คุณเสฏฐวุฒิ        ED557743579TH
คุณธีรยุทธ          ED557743582TH
คุณอมร             ED557743596TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    21/01/2021
คุณนฤนาถ      ED557758675TH
คุณสงกรานต์   ED557758689TH
คุณสุวพงศ์      ED557758692TH
คุณสรยุทธ      ED557758701TH
คุณต้อม         ED557758715TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    02/02/2021
คุณวุฒิชัย        ED623789132TH
คุณเชิดศักดิ์      ED623789146TH
พ.ต.ท.กฤษฏา  ED623789150TH
คุณสงกรานต์     ED623789163TH
คุณอารี           ED623789177TH
คุณยิ่งยศ         ED623789185TH
คุณอนันต์        ED557767500TH
คุณพิทยา        ED557767513TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    12/02/2021
คุณจักรกฤช         ED674901048TH
คุณพัฒน์พงศ์       ED674901051TH
คุณสถาพร          ED674901065TH
คุณพิทักษ์          ED674901079TH
คุณจิรา              ED674901082TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    17/02/2021
ดต.วรรณพจน์      ED674905115TH
คุณซูรอฮาณี       ED674905124TH
คุณนพรัตน์        ED674905138TH
คุณเอกราช        ED674905141TH
คุณกฤชพล        ED674905155TH
คุณอุดม            ED674905169TH
คุณสมหมาย       ED674905190TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    01/03/2021
คุณกฤษฏา       ED685781712TH
คุณจำนงค์       ED685781726TH
คุณสันติ         ED685781730TH
คุณกมล         ED685781743TH
คุณเดชา        ED685781757TH
คุณวิสูตร        ED674930680TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    05/03/2021
ร.ต.ท.สายัณห์     ED674941237TH
คุณกฤษฏา         ED674941245TH
คุณอาซือมิน       ED674941254TH
คุณเชษฐ์           ED674941268TH
คุณธนินท์รัฐ       ED674941271TH
คุณพิภพ           ED674941223TH
คุณสุรเดช         ED674941210TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    15/03/2021
ร.ต.อ.ราเชษฐ     ED674956086TH
คุณปัณณ์รพี        ED674956090TH
คุณมนัส            ED674956109TH
อ.เอกราช          ED674956112TH
คุณอาทิตย์         ED674956126TH
คุณราเชนทร์ ้      ED674956130TH
คุณเอนก           ED674956143TH
คุณขจร             ED674946985TH
คุณภาณุมาศ       ED674946968TH
คุณกฤษฏา         ED674946971TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    06/04/2021
คุณประนอม            ED783101732TH
คุณชญุตม์              ED783101746TH
คุณพัฒน์พงศ์          ED783101750TH
คุณอมร                 ED783101763TH
คุณสมหมาย           ED783101777TH
คุณเอกชัย             ED674990621TH
คุณพิฑูรย์             ED674990635TH
คุณสุทธิรัก            ED674990649TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    08/04/2021
คุณวัชรินทร์          ED779254286TH
คุณจักรินทร์          ED779254290TH
พ.อ.สุชยา           ED779254309TH
คุณวชิระ             ED779254312TH
คุณเอนก             ED779254326TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    23/04/2021
พ.ต.ท.รังสี          ED807155896TH
คุณสุทธิพันธ์        ED807155905TH
พ.ต.ต.ภูษิต        ED807155919TH
คุณสมฤดี           ED807155922TH
คุณอมร             ED807155936TH
คุณชัชพล          ED783132828TH
คุณกมล               ED783132845TH
ศาสตร์ตราจารย์อธึก  ED783132831TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    04/05/2021
คุณสวรินทร์           ED783153275TH
คุณปิติพัฒน์          ED783153289TH
สิบตรีกฤษณพงศ์       ED783153292TH
คุณดานิยาน          ED783153301TH
คุณปฐม              ED783153315TH
คุณดิเรก             ED783153329TH
คุณอนงค์            ED783153332TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    15/05/2021
ร.ต.อ.วุฒิชัย         ED783177696TH
คุณบัณฑิต           ED783177705TH
คุณอำนาจ           ED783177719TH
คุณอริษฏ์            ED783177722TH
คุณสรนันท์          ED783177736TH
คุณพุฒิพงศ์         ED783177740TH
คุณโชค             ED783177753TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    25/05/2021
ด.ต.พิสิษฐ์          ED897502588TH
คุณพรชัย            ED897502591TH
ร.อ.ทายาท         ED897502605TH
คุณดิเรก             ED897502614TH
คุณตะวัน            ED897502628TH
คุณธวัชชัย          ED897501208TH
คุณสุธินี             ED897501211TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    31/05/2021
คุณประวิชย์          ED897508268TH
คุณนภัส              ED897508271TH
คุณประวิช            ED897508285TH
ผ.อ.ธีรชัย            ED897508299TH
คุณนพดล            ED800089509TH
คุณสุดใจ            ED800089512TH
คุณเอนก            ED800089526TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    09/06/2021
คุณเบ้นซ์            ED897538446TH
คุณชญุตม์          ED897538450TH
คุณสุดใจ            ED897538463TH
คุณกฤต              ED897538477TH
คุณศักรินทร์      ED897538494TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    12/06/2021
ผศ.ดร.ดิเรก          ED897530005TH
ด.ต.ศิริชัย              ED897550019TH
คุณสิทธิเกียรติ    ED897550022TH
คุณกิตติพัฒน์      ED897550036TH             
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      22/06/2021
คุณแว่นแก้ว        ED897557754TH
คุณสายฝน         ED897557768TH
คุณภัทรพร         ED897557771TH
คุณโสฬส           ED897557785TH
คุณสมชาย         ED897557799TH
คุณภูรินทร์         ED897557808TH
คุณอดิเรก         ED897557811TH
คุณมงคล          ED897557825TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    01/07/2021
คุณอิศม์เดช         ED897576002TH
ร.ต.อ.เนติภูมิ       ED897576016TH
คุณวุฒิชัย           ED897576020TH
อส.ทพ.อาซือมิน  ED897576033TH
คุณอำนาจ          ED897576047TH
ร.ต.อ.มานัส       ED897573814TH
คุณสมศักดิ์        ED897576055TH
คุณกิตติ              ED897576064TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    08/07/2021
คุณบุญมา         ED897588907TH
จ.ส.ต.ภาคย์     ED897588915TH
คุณสุทธิเชษฐ์    ED897588924TH
คุณนิพนธ์         ED897588938TH
คุณชัยพันธุ์       ED897588941TH
คุณสมชาย       ED897588955TH
คุณกวี             ED897588969TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    19/07/2021
คุณดำรง            ED024720608TH
ทพ.ชัยยุทธ         ED024720611TH
คุณทวีทรัพย์       ED024720625TH
คุณวราดล          ED024720639TH
คุณอัครวัฒน์       ED024720642TH
คุณวุฒิชัย          ED024720656TH
คุณวีรวัฒน์         ED024720660TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    23/07/2021
คุณพงษ์เดช            ED024726591TH
คุณบุญเสริม            ED024726605TH
คุณชาญชัย             ED024726614TH
คุณชุมพิชญ์            ED024726628TH
คุณดิเรก                ED024726631TH
คุณพรนภา             ED024726645TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ    28/07/2021
คุณยศกร               ED024731954TH
คุณคณพศ             ED024731968TH
คุณพงษ์เดช           ED024731971TH
ร.ต.ท.วิทโชติ         ED024731985TH
พ.ต.ท.วุฒิกร          ED024731999TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      09/08/2021
ทพ.ชัยยุทธ                ED024765405TH
ส.ต.ท.กาญจน์           ED024765414TH
คุณทวีทรัพย์              ED024765428TH
คุณปัญญา                ED024765431TH
คุณทวี                        ED024744140TH
คุณรดา                      ED024765445TH
คุณสุวรรณ               ED024765459TH
คุณรักเกียรติ            ED024766644TH
คุณอัคเดช               ED024766658TH
คุณสพรรณี              ED024766661TH 
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      19/08/2021
คุณทรงวุฒิ              ED024786241TH
พ.ท.พงส์พยัพ          ED024786255TH
คุณสมจิตร              ED024786269TH
คุณสาโรช              ED024786272TH
ทพ.ชัยยุทธ            ED024786286TH
คุณธงชัย               ED024786290TH
คุณอนุวัฒน์            ED024788389TH
ส.ต.อ.พยุง            ED024788392TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      03/09/2021
จ.อ.ภัทรพล           ED125424493TH
ด.ต.อภิชัย            ED125424502TH
คุณพิษณุ              ED125424516TH
คุณสุชาติ              ED125424520TH
คุณศศิธร              ED125424533TH
คุณวิชา                ED125407518TH
คุณไพโรจน์       RATN000110177AD  Kerry Express
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      14/09/2021
คุณวรการ              ED044015278TH
คุณอนุชา              ED044015281TH
คุณชญุตม์             ED044015295TH
คุณสุวิชาญ            ED044015304TH
พ.ต.ประจิม           ED044015318TH
คุณธีระยุทธ           ED044015321TH
ด.ต.พิสิษฐ์            ED044015335TH
คุณอมร                 ED044015349TH
คุณบรรพต             ED044015352TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      23/09/2021
ร.ต.สมนึก             ED125466357TH
พ.จ.อ.ชำนาญ    ED125466365TH
พ.ต.อ.คมกฤช   ED125466374TH
คุณเค                    ED125466388TH
คุณอมร               ED125466391TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      29/09/2021
คุณวิสูตร              ED125481589TH
คุณศาสตรา        ED125481592TH
ส.ต.ต.พงศกร    ED125481601TH
คุณพิสุทธิ์            ED125481615TH
คุณพรชัย            ED125481629TH
คุณสุวรรณ          ED125481632TH
คุณสุทธิชัย          ED125480155TH
ส.อ.จเรชัย           ED125480169TH
คุณกฤศ               ED125480172TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      02/10/2021
ด.ต.ฉัตรชัย            ED125483695TH
คุณสกล                ED125483704TH
คุณประกิจ             ED125483718TH
คุณสมพร              ED125483721TH
คุณเอก                ED125483735TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      15/10/2021
คุณสกล                ED232904524TH
คุณอิทธิพันธิ์ุ      ED232904538TH
คุณมรกต             ED232904541TH
คุณนเรศ              ED125489525TH
คุณสุริยา             ED232904555TH
คุณอมร               ED232904569TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      18/10/2021
คุณมงคล            ED232905944TH
คุณสมพงศ์        ED232905958TH
คุณกฤช              ED232905961TH
คุณกฤษณะ      ED232905975TH
ด.ต.สอาด          ED232905989TH
คุณอวยพร        ED232905992TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      29/10/2021
อาจาย์เอกราช      ED783124755TH
คุณวิโรจน์           ED783124764TH
คุณธงชัย            ED783124778TH
คุณอาทิตย์          ED783124781TH
คุณอภิรักษ์          ED783124795TH
คุณไพบูลย์          ED783124747TH
คุณรัชชานนท์       ED783124733TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      10/11/2021
คุณรัฐฐวิชญ์      ED232954432TH
ร.ต.สมนึก            ED232954446TH
คุณธนวรรธน์     ED232954450TH
คุณรังสันต์           ED232954463TH
คุณปกรณ์            ED232954477TH
คุณธงชัย             ED232954485TH
ส.ต.ต.ปรภัทร      ED232945603TH
คุณพัศริศวร์         ED232947799TH
คุณรังสันต์           ED232947808TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      23/11/2021
คุณพีเอ               ED272298258TH
คุณกิตติมา         ED272298261TH
คุณสมศักดิ์         ED272298275TH
คุณวราภรณ์        ED272298289TH
ร.ต.สมนึก             ED272298292TH
คุณภาณุมาศ       ED272298301TH
คุณจักรพงศ์        ED272298315TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      29/11/2021
คุณชัยยา             ED232983221TH
คุณศิระ               ED232983235TH
คุณสมพร             ED232983249TH
คุณณรงค์             ED232983252TH
คุณชญานุช           ED232975962TH
คุณธนพล             ED232975976TH
พ.ต.ท.จักรพงษ์     ED232982929TH
คุณศศิวิมล           ED232982932TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      07/12/2021
คุณกุลวัสส์            ED366500376TH
จ.อ.ภาณุพันธ์      ED366500380TH
เจ๊หงส์                      ED366500393TH
คุณประเสริฐ         ED366500402TH
คุณอานนท์           ED232988475TH
คุณยิ่งยศ              ED366500416TH
คุณสุภาวดี           ED366500420TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      19/12/2021
คุณสุนทร            ED366522252TH
คุณนภดล           ED366522266TH
คุณกฤตภัทร     ED366522270TH
คุณจักรพรรดิ์    ED366515591TH   
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      21/12/2021
คณอมร                   ED366524854TH
พ.ต.ท.ภัทรพล     ED366524868TH
คุณอภิสิทธิ์             ED366524871TH
คุณสิทธิพัฒน์        ED366524885TH 
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      23/12/2021
คุณอลงกรณ์          ED366528388TH
คุณเวธิน                   ED366528391TH
อาจารย์เอกราช   ED366528405TH
คุณเอกลักษณ์     ED366528414TH
ร.ต.สมนึก              ED366528428TH
คุณบดินทร์           ED366528431TH
คุณสุทธิเกียรติ    ED366528445TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      28/12/2021
คุณเอกชัย           ED366552461TH
พ.ท.พงส์พยัพ   ED366552475TH
คุณสิริมา              ED366552489TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

เช็คเลขพัสดุตาม link ด้านล่างได้เลยค่ะ
http://track.thailandpost.co.th

https://th.kerryexpress.com/th/track/

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555  เป็นต้นไปจะส่งสินค้าอาทิตย์ละ 1-2  ครั้งค่ะ 
***รหัสซองปืนทุกแบบของที่ร้าน  ทางช่างได้ทำการออกแบบมาอย่างดีให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ซึ่งถือเป็นแบบมาตราฐานของทางร้าน  ถ้าลูกค้าสั่งซื้อซองปืนและมีการเปลี่ยนแปลงแบบซองปืนจุดใดจุดหนึ่ง  ทางร้านจะไม่รับคืนสินค้าทุกกรณีค่ะ***