รายชื่อจัดส่งซองปืน 2022

รายชื่อที่จัดส่งล่าสุด อยู่ด้านล่างสุดค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      23/01/2565
คุณกิตติศักดิ์         ED481010222TH
คุณมงคล                ED481010236TH
คุณอิทธิพันธุ์        ED481010240TH
คุณปัญญา            ED481010253TH
คุณนันทิต             ED481010267TH
คุณสมชาย           ED481010275TH
ว่าที่ ร.ต.ภาณุวัฒน์  ED481010284TH
คุณวรรณกร           ED366593293TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ      30/01/2565
คุณกฤตภัทร         ED481007170TH
คุณสุพัฒน์ตรา     ED481007183TH
คุณสุทิน                  ED481007197TH
คุณนิพนธ์              ED481020233TH     
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ     05/02/2565
คุณสฤทัย          ED481027347TH
คุณสมพงศ์       ED481027355TH
คุณไพบูลย์       ED481027364TH
ด.ต.จีรัง             ED481027378TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  22/02/2565
คุณอมร           ED481067845TH
ด.ต.ทวีศักดิ์     ED481067859TH
คุณนันทิต        ED481067862TH
คุณพิธาน        ED481067876TH
คุณจรัญ          ED481067880TH
คุณจุฑา          ED481067893TH
คุณณัฐพล       ED481067902TH
คุณเอกพล       ED481067916TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  10/03/2565
คุณสมภูมิ           ED570700595TH
คุณชลธิศ           ED570700604TH
คุณอลิสา           ED570700618TH
คุณภมร             ED570700621TH
คุณสรพงศ์         ED570700635TH
สท.ปรีชา          ED481082887TH
ด.ต.วีระวุธ         ED481087535TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  24/03/2565
คุณภมร                  ED567727173TH
พ.ท.พงส์พยัพ    ED567727187TH
คุณอนุสรณ์          ED567727195TH
จ.ส.อ.ศุภมงคล   ED567727200TH
ด.ต.เจษฎา           ED567727213TH
คุณอุไรรัต            ED567727227TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  04/05/2565
ร.ต.อ.ปภาสุต         ED567797395TH
คุณอัครเดช            ED567797404TH
คุณอดุลย์                ED567797418TH
คุณสมชาย             ED567797421TH
คุณภัคธร                ED567797435TH
คุณสุกฤตา             ED567797449TH
คุณดำรง                  ED567797452TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  10/05/2565
พ.ต.ท.กฤษฎา       ED638331502TH
คุณบังกาย              ED638331516TH
คุณวรพงษ์              ED638331520TH
คุณพรเทพ              ED638331533TH 
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  16/05/2565
ร.ต.ท.สะสม         ED676518803TH
ด.ต.ไพโรจน์        ED676518817TH
คุณกัฐ                     ED676518825TH
คุณบุษบากร       ED676518834TH
คุณเศรษฐ์ปวิธ  ED676518848TH
คุณสุวัตร              ED676518851TH
คุณอมร                ED676518865TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  22/05/2565
คุณนันทิต              ED676524070TH
ส.ต.อ.อภิศักดิ์      ED676524083TH
ด.ต.ชัยวุฒิ             ED676524097TH
คุณอัครเดช           ED676524106TH
คุณวีรพล                ED676524110TH
คุณอุดม                  ED676524123TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  31/05/2565
คุณสรายุทธ์           ED676551530TH
คุณรชต                   ED676551543TH
ว่าที่ ร.ต.สายันต์  ED676551557TH
คุณธีรเดช              ED676551565TH
คุณจัตตุพล           ED676551574TH
ส.ต.อ.อรรถพล    ED676551588TH
คุณเดชา                 ED676551591TH
คุณอัญชลี             ED676551605TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  08/06/2565
คุณกิตติศักดิ์       ED676558250TH
คุณPhi Chai         ED676558263TH
คุณธีรยุทธ           ED676558277TH
คุณพงศ์ศิริ          ED676558285TH           
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  20/06/2565
คุณกฤช          ED676580669TH
คุณอณุวัฎ      ED676580672TH
คุณกนกก       ED676580686TH 
คุณสุนันท์ผกา  ED676580690TH 
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  30/06/2565
ร้านเวียงพิงค์แก๊ส ED676596195TH
คุณเอก                    ED676596200TH
ด.ต.ขวัญชัย         ED676596213TH
พล.ร.ต.เจริญ       ED676596227TH
คุณปิติ                    ED676596235TH
คุณมงคล              ED676596244TH
คุณชลลดา           ED676596258TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  18/07/2565
คุณณัฐพล              ED801441522TH
ส.ต.อ.อรรถพล        ED801441536TH
คุณจันทร์เพ็ญ          ED801441540TH
คุณสมคิดด์             ED801441553TH
ร้านเวียงพิงค์แก๊ส      ED801423078TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  24/07/2565
คุณนันทิต             ED780562925TH
คุณสมชัย             ED780562939TH
คุณนรวิญช์           ED780562942TH
คุณศาวง              ED780562956TH       
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  30/07/2565
คุณเบญจวรรณ ED801463046TH
คุณกุลวัสส์      ED801463050TH 
คุณชัยนาท      ED801463063TH
คุณอนุซิต       ED801463077TH
คุณปิยะ          ED801452410TH
คุณศิระ          ED801452423TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  07/08/2565
คุณอนิดา           ED801472153TH
คุณสุชาติ           ED801472167TH
จ.ส.อ.ภาณุวัฒน์  ED801472175TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  10/08/2565
คุณพนิดา            ED890101333TH
คุณเกรียงไกร  ED890101347TH
คุณปิติ                  ED890101355TH
ร.ต.อ.ธีรวัฒน์   ED890101364TH
คุณสุทิน              ED890101378TH
คุณเอนก             ED890101381TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  19/08/2565
คุณจารุนัน         ED890131511TH 
คุณโชคชัย       ED890131525TH
คุณกรณ์            ED890131539TH
คุณชัยนาท      ED890131542TH
คุณเช็ค             ED890131556TH
คุณศุภชัย        ED890131560TH
ส.ต.ต.ปรภัทร   ED890131573TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  12/09/2565
คุณปราง        ED907646734TH 
คุณสมยศ       ED907646748TH 
คุณอาทิตย์     ED907646751TH 
คุณทศพล      ED907646765TH 
คุณวรัญชิต     ED907646779TH 
ร.ต.อ.พิชัย    ED907646782TH 
คุณอัคเดช     ED907646796TH 
คุณรชต        ED907646805TH 
พ.ท.พงศ์พยัพED907611372TH

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  21/09/2565
คุณสุทธิเกียรติ     ED916549744TH
คุณธีรภัทร์          ED916549758TH
คุณบรรพต          ED916549761TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  28/09/2565
จ.ส.ต.ทรงพล       ED907673108TH
คุณสิรินาฎ           ED907673111TH
คุณสายสุณี          ED916573743TH
คุณกอบชัย            ED916573757TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  03/10/2565
คุณเหมทรัพย์  ED052421423TH
คุณคชา        ED052421437TH
คุณบุญเลิศ    ED052421445TH
คุณเยาวเรศ   ED052421454TH
คุณภุชงค์      ED052421468TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  25/10/2565
คุณกอบชัย   ED067533823TH
คุณชัยพร     ED067533837TH
คุณภูธเนษฐ์  ED067533845TH
คุณบวรศักดิ์  ED067533854TH
คุณประพันธ์  ED067533868TH
คุณนภา        ED067533871TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  06/11/2565
คุณรวิสลา   ED079045006TH
คุณคชา     ED079045010TH
คุณอุษณีย์  ED079045023TH
คุณสมปฤณ ED079045037TH
คุณนันทิต   ED079045045TH
คุณธีรเดช   ED079045054TH
คุณอดุลย์   ED079045068TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  11/11/2565
คุณสมยศ     ED127114066TH
คุณอริษฎ์     ED127114070TH
คุณธเนศ      ED127114083TH
คุณปิยวัฒน์   ED127114097TH
คุณเอกสิทธิ์  ED127114106TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  28/11/2565
คุณภาคิไนย   ED067594592TH
คุณธนวัฒน์    ED067594601TH
คุณธราธร      ED067594615TH
คุณวราภรณ์   ED067594629TH
คุณยุทธพล   ED067594632TH
คุณยงยศ      ED067594646TH
คุณศุภากร    ED067594650TH
คุณปริมประภาED067594663TH
คุณวรพล      ED067594677TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  13/12/2565
คุณนันทิต      ED232927560TH
คุณทรงราช   ED232927573TH
คุณบัญชา      ED232927587TH
คุณปิยะวัชร   ED232927595TH
คุณอุษณีย์     ED232927600TH
คุณปฐม        ED232927613TH
คุณวรพงศ์    ED232927627TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ
 
ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  26/12/2565
คุณสันธิตา     ED232951855TH
คุณทักษิณ     ED232951864TH
คุณกฤษณะ    ED232951878TH
ร.ต.ต.มนตรี   ED232951881TH
คุณธนิต        ED232951895TH
คุณรวิศ         ED232951904TH
คุณสันติ        ED232951918TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ
 

เช็คเลขพัสดุตาม link ด้านล่างได้เลยค่ะ
http://track.thailandpost.co.th

https://th.kerryexpress.com/th/track/

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555  เป็นต้นไปจะส่งสินค้าอาทิตย์ละ 1-2  ครั้งค่ะ 
***รหัสซองปืนทุกแบบของที่ร้าน  ทางช่างได้ทำการออกแบบมาอย่างดีให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ซึ่งถือเป็นแบบมาตราฐานของทางร้าน  ถ้าลูกค้าสั่งซื้อซองปืนและมีการเปลี่ยนแปลงแบบซองปืนจุดใดจุดหนึ่ง  ทางร้านจะไม่รับคืนสินค้าทุกกรณีค่ะ***