รายชื่อจัดส่งซองปืน 2566

รายชื่อที่จัดส่งล่าสุด อยู่ด้านล่างสุด อัพเดต 24 ธ.ค. 2566

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555  เป็นต้นไปจัดส่งสินค้าอาทิตย์ละครั้ง
***รหัสซองปืนทุกแบบของที่ร้าน  ทางช่างได้ทำการออกแบบมาอย่างดีให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ซึ่งถือเป็นแบบมาตราฐานของทางร้าน  ถ้าลูกค้าสั่งซื้อซองปืนและมีการเปลี่ยนแลงแบบซองปืนจุดใดจุดหนึ่ง  ทางร้านจะไม่รับคืนสินค้าทุกกรณีค่ะ***

https://track.thailandpost.co.th/

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  09/01/2566
คุณชัชวาลย์    ED306386546TH
คุณปิยะวัชร    ED306386550TH
คุณชลธิดา     ED306386563TH
คุณวราภรณ์    ED306386577TH
คุณวรวิทย์      ED306386585TH
คุณสุชาติ       ED306386594TH
คุณภัทรนัน     RL471484603TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  15/01/2566
คุณอลงกรณ์       ED321900215TH
ร.ต.ต.จักรวาลใจ  ED321900229TH
คุณพณิชา          ED321900232TH
คุณปรีชา           ED321900246TH
คุณสมยศ          ED321900250TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  25/01/2566
ร.ต.ต.พัฒนา    ED321920254TH
คุณยุพิน          ED321920268TH
คุณศิรพงศ์       ED321920271TH
คุณอุดม          ED321920285TH
คุณศศิธร         ED321920299TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  08/02/2566
ส.ต.อ.ปฎิภาณ      ED257596308TH
ร.ต.อ.เฉลิมพล      ED257596311TH
คุณฐิติพล            ED257596325TH
คุณกานดา           ED257596339TH
คุณวิชัยชาญ         ED257596342TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  10/02/2566
พ.อ.ชัยวัฒน์        ED321944539TH
คุณนันทิต           ED321944542TH
คุณสุรเดช           ED321944556TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  21/02/2566
คุณสมคิด        ED375824313TH
คุณวุฒิชัย        ED375824327TH
คุณทวิธา         ED375824335TH
คุณก่อเกียรติ    ED375824344TH
คุณปวรศวร      ED375824358TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  24/02/2566
คุณจรัล         ED321967441TH
คุณวีรวิทย์      ED321967455TH
คุณทวีศักดิ์     ED321967469TH
คุณประไพ      ED321967472TH
คุณอรอนงค์    ED321967486TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  01/03/2566
ส.ต.อ.ปฏิภาณ     ED321973977TH
คุณสรพัศ           ED321973985TH
คุณชัยวัฒน์         ED321973994TH
คุณเอนก            ED321974005TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  14/03/2566
คุณสมหมาย      ED442903665TH
คุณโชคดี            ED442903679TH
คุณสุรเชษฐ์       ED442903682TH
คุณพณิชชา     ED442903696TH
คุณชีวิน              ED442903705TH
คุณดวงกมล     ED442903719TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  18/03/2566
คุณจรัล         ED442911785TH
คุณชัยวัฒน์     ED442911794TH
คุณเชวงศักดิ์   ED442911803TH
คุณพงษ์ศักดิ์   ED442911817TH
คุณแชมป์       ED442911825TH
พ.อ.ภาคิน     ED442911834TH
คุณนริท        ED442911848TH
คุณอดิศร       ED442911851TH
คุณรวิศ         ED442911865TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  27/03/2566
คุณพีรพงษ์       ED440494248TH
คุณบุญช่วย       ED440494251TH
ส.อ.สุรางค์       ED440494265TH
คุณราเชนทร์     ED440494279TH
คุณรังสิต         ED440494282TH
คุณพิภพ         ED440494296TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  12/04/2566
พ.อ.พิรุฬห์สิระ   ED476847273TH
คุณหัสพงศ์       ED476847287TH
คุณปรีติวุฒิ       ED476847295TH
คุณพิษณุ         ED476847300TH
คุณปุณรัตน์      ED476847313TH
คุณอมฤต        ED476847327TH
คุณสมชาย      ED476847335TH
คุณยิ่งยศ        ED476847344TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  07/05/2566
คุณดุสิต          ED442988422TH
คุณสมบูรณ์      ED442988436TH
คุณสหรัฐ         ED442988440TH
คุณบรรพจ       ED442988453TH
ด.ต.สมศักดิ์     ED442988467TH
คุณพิภพ         ED442988475TH
พ.ต.ท.ภัทรพล ED442988484TH
คุณโนรา         ED442988498TH
ด.ต.สงกรานต์  ED442988507TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  21/05/2566
คุณชัชวัลย์         ED574921932TH
คุณปัจจิมาศ        ED574921946TH
คุณธนธัส           ED574921950TH
คุณรัตนาภรณ์      ED574921963TH
คุณนำพล           ED574921977TH
ร.ต.อ.วีระพันธ์     ED574921985TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  05/06/2566
คุณสุรเชษฐ์   ED610018055TH
คุณศิรภัสส    ED610018064TH
คุณอุดม       ED610018078TH
คุณชัยรัตน์    ED610018081TH
คุณมะซาเอะ  ED610018095TH
คุณกัลย์รัตน์  ED610014513TH
คุณปัจจิมาศ  ED610014527TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ  14/06/2566
คุณโชคศักดิ์ชัย ED574962407TH
คุณสุธิรา        ED574962415TH
คุณประดิษฐ์    ED574962424TH
คุณภัสสร์พล   ED574962438TH
คุณสมพล      ED574962441TH
คุณศุภชัย      ED574962455TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 28/06/2566
คุณออฟ     ED574992103TH
คุณธีระเดช  ED574992117TH
คุณอธิคม    ED574992125TH
ร.ต.อ.ปรีชา ED574992134TH
คุณนพพล   ED574992148TH
คุณธิติพันธ์  ED574992151TH
คุณจักรภพ  ED574992165TH
คุณธนวรรธน์ED574992179TH
คุณโอภาส  ED574992182TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 08/07/2566
คุณธนาธิป     ED708310988TH
คุณวสิฐ        ED708310991TH
คุณวิจักษณ์   ED708311008TH
คุณวรายุทธ   ED708311011TH
คุณอัจราธร   ED708311025TH
คุณประณพ   ED708311042TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 21/07/2566
คุณแป         ED716584445TH
คุณบรรจบ     ED716584459TH
คุณวิจักขณ์    ED716584462TH
จ.อ.ณัฐพงษ์  ED716584476TH
คุณสัญญารัก  ED716584480TH
คุณวรพล      ED716584493TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 06/08/2566
คุณสวรรค์     ED708372744TH
คุณภัคจิรา     ED708372758TH
คุณสุรศักดิ์     ED708372761TH
คุณวรายุทธ    ED708372775TH
คุณลลิตา       ED708372789TH
คุณลีนวัฒน์     ED708372792TH
คุณสุทธิชัย     ED708372801TH
คุณเมธาสิทธิ์   ED708372815TH     
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 17/08/2566
คุณสาคร        ED796012585TH
คุณมินตรา      ED796012599TH
คุณอัจราธร     ED796012608TH
คุณธนกฤษ     ED796012611TH
พ.ท.ประจิม    ED796012625TH
ร.ต.อ.ยงยุทธ  ED796012639TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 28/08/2566
คุณสมมิตร        ED810706713TH
คุณธีรวัจน์        ED810706727TH
คุณปัจจิมาศ      ED810706735TH
คุณพัฒนพงศ์    ED810706744TH
คุณเอกลักษณ์   ED810706758TH
คุณขจรพงศ์      ED810706761TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 10/09/2566
คุณศุภากร        ED810749475TH
คุณพณิชชา      ED810749489TH
คุณวีระ            ED810749492TH
ส.ต.อ.สุรธัช     ED810749501TH
คุณนิมิต          ED810749515TH
คุณอดิศร         ED810749529TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 20/09/2566
คุณทรงธรรม    ED875231676TH
คุณเรืองฤทธิ์    ED875231680TH
คุณคชา          ED875231693TH
คุณลีนวัฒน์      ED875231702TH
คุณชัยอนันต์    ED875231716TH
คุณสุทัศน์       ED875231720TH
คุณพงศกร      ED875231733TH
น.ท.ภัทรฉัตร  ED875231747TH
คุณสุรศักดิ์     ED875231755TH
คุณวิเชียร      ED875231764TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 03/10/2566
คุณยงยุทธ       ED810794559TH
คุณเอ               ED810794562TH
คุณสมประสงค์  ED810794576TH
คุณชัยอนันต์     ED810794580TH
คุณสันติ            ED810794593TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 12/11/2566
คุณพายัพ           ED913872289TH
พ.อ.สนอง           ED913872292TH
คุณภัทราวุธ       ED9138722301TH
คุณสราวุฒิ         ED913872315TH
จ.ส.ต.เนติพงษ์ ED913872329TH
คุณทรงราช       ED913872332TH
คุณดวงฤทธิ์      ED913872346TH
คุณสรพงษ์         ED913872350TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 30/11/2566
คุณปวีณา ED969539576TH
คุณศรายุธ ED969539580TH
คุณศรัณ ED969539593TH
คุณพิทักษ์ ED969539602TH
ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ ED969539616TH
คุณสรวิชญ์ ED969539620TH
คุณณรงค์กร ED969539633TH
คุณเลิศศักดิ์ ED969539647TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

ส่งซองปืนให้แล้วค่ะ 24/12/2566
คุณดิเรก          ED101050187TH
คุณชลิต          ED101050195TH
คุณนูรดี           ED101050200TH
คุณยุทธนา       ED101050213TH
คุณศาศวัต       ED101050227TH
คุณพายัพ        ED101050235TH
คุณไชยยันต์    ED101050244TH
คุณพิสุทธิ์        ED101050258TH
ดร.ตรัยภูมินทร์   ED101050261TH
คุณมังกร          ED101037441TH
ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

เช็คเลขพัสดุตาม link ด้านล่างได้เลยค่ะ
http://track.thailandpost.co.th